يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1444خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/03/204000
1444خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/01/113000