دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1444خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/03/204000
1444خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو ال دي اف دي - -1392/01/113000