چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
357خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو ال دي - -1392/03/203700
357خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو ال دي - -1392/01/112800
357خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو ال دي - -1390/06/222300