سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
356خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1392/03/204000
356خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1392/01/113000
356خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو اچ دي - -1390/06/222300