چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
354خدمات درماني70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1392/11/044500
354خدمات درماني70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1391/05/213000
354خدمات درماني70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 1.25mg1390/08/142400