جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
352خدمات درماني70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1392/03/202700
352خدمات درماني70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1391/05/211700
352خدمات درماني70قرص - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg1390/08/141300