شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
348خدمات درماني70قرص - کلشي سين - 1mg1394/02/131500
348خدمات درماني70قرص - کلشي سين - 1mg1393/10/091000
348خدمات درماني70قرص - کلشي سين - 1mg1392/06/02750
348خدمات درماني70قرص - کلشي سين - 1mg1392/03/20400
348خدمات درماني70قرص - کلشي سين - 1mg1390/08/22440