جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
338خدمات درماني70قرص - کوآموکسي کلاو - 625mg1393/12/295000
338خدمات درماني70قرص - کوآموکسي کلاو - 625mg1392/04/234250