شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
337خدمات درماني70قرص - کوآموکسي کلاو - 375mg1393/12/294200
337خدمات درماني70قرص - کوآموکسي کلاو - 375mg1392/04/233750