شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
334خدمات درماني70قرص - کلوزاپين - 100mg1392/03/202300
334خدمات درماني70قرص - کلوزاپين - 100mg1392/01/111700
334خدمات درماني70قرص - کلوزاپين - 100mg1390/11/241400