شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
334خدمات درماني70قرص - کلوزاپين - 100mg1392/03/202300
334خدمات درماني70قرص - کلوزاپين - 100mg1392/01/111700
334خدمات درماني70قرص - کلوزاپين - 100mg1390/11/241400