يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1743خدمات درماني70قرص - کلوزاپين - 25mg1392/03/201000
1743خدمات درماني70قرص - کلوزاپين - 25mg1392/01/11700
1743خدمات درماني70قرص - کلوزاپين - 25mg1390/09/29450