پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1788خدمات درماني70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1393/10/219500
1788خدمات درماني70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1392/04/237800
1788خدمات درماني70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1390/06/224900