سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
324خدمات درماني70قرص - کلونيدين - 0.2mg1392/03/20250
324خدمات درماني70قرص - کلونيدين - 0.2mg1392/01/11170
324خدمات درماني70قرص - کلونيدين - 0.2mg1390/06/22130