يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
323خدمات درماني70قرص - کلونازپام - 2ml1392/05/30400
323خدمات درماني70قرص - کلونازپام - 2ml1392/04/23320
323خدمات درماني70قرص - کلونازپام - 2ml1391/07/19220
323خدمات درماني70قرص - کلونازپام - 2ml1390/06/22170