يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
322خدمات درماني70قرص - کلونازپام - 1mg1392/05/30300
322خدمات درماني70قرص - کلونازپام - 1mg1392/04/23250
322خدمات درماني70قرص - کلونازپام - 1mg1391/07/19180
322خدمات درماني70قرص - کلونازپام - 1mg1390/06/22120