دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1439خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 75mg1393/08/113000
1439خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 75mg1392/03/201350
1439خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 75mg1392/01/111000
1439خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 75mg1390/06/22830