پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1439خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 75mg1393/08/113000
1439خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 75mg1392/03/201350
1439خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 75mg1392/01/111000
1439خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 75mg1390/06/22830