شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1438خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 50mg1393/08/111650
1438خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 50mg1393/08/111650
1438خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 50mg1392/09/041500
1438خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 50mg1392/03/201200
1438خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 50mg1392/01/11900
1438خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 50mg1391/05/21740
1438خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 50mg1390/06/22630