جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
321خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 25mg1392/09/04900
321خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 25mg1392/03/20670
321خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 25mg1392/01/11500
321خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 25mg1391/03/30450
321خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 25mg1390/06/22360