سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
320خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 10mg1392/09/04500
320خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 10mg1392/03/20400
320خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 10mg1392/01/11300
320خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 10mg1391/03/30250
320خدمات درماني70قرص - کلوميپرامين - 10mg1390/06/22200