جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
319خدمات درماني70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1393/07/122000
319خدمات درماني70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1392/05/151600
319خدمات درماني70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1392/01/11570
319خدمات درماني70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1391/03/161000
319خدمات درماني70قرص - کلوميفن سيترات - 50mg1390/06/22440