جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
315خدمات درماني70قرص - کلوبوتينول - 40mg1392/03/20600
315خدمات درماني70قرص - کلوبوتينول - 40mg1392/01/11450
315خدمات درماني70قرص - کلوبوتينول - 40mg1390/02/26350