سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
315خدمات درماني70قرص - کلوبوتينول - 40mg1392/03/20600
315خدمات درماني70قرص - کلوبوتينول - 40mg1392/01/11450
315خدمات درماني70قرص - کلوبوتينول - 40mg1390/02/26350