يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
312خدمات درماني70قرص - کلوبازام - 10mg1393/08/058750
312خدمات درماني70قرص - کلوبازام - 10mg1393/08/058750
312خدمات درماني70قرص - کلوبازام - 10mg1392/11/151000
312خدمات درماني70قرص - کلوبازام - 10mg1392/04/23850
312خدمات درماني70قرص - کلوبازام - 10mg1391/07/19520
312خدمات درماني70قرص - کلوبازام - 10mg1390/06/22400