پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
308خدمات درماني70قرص - کليدينيوم سي - -1392/05/30380
308خدمات درماني70قرص - کليدينيوم سي - -1392/03/20300
308خدمات درماني70قرص - کليدينيوم سي - -1392/01/11200
308خدمات درماني70قرص - کليدينيوم سي - -1391/05/21150
308خدمات درماني70قرص - کليدينيوم سي - -1390/06/22120