چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
306خدمات درماني70قرص - کلماستين - 1mg1393/11/05720
306خدمات درماني70قرص - کلماستين - 1mg1392/11/15600
306خدمات درماني70قرص - کلماستين - 1mg1392/03/20470
306خدمات درماني70قرص - کلماستين - 1mg1392/01/11350
306خدمات درماني70قرص - کلماستين - 1mg1391/05/21310
306خدمات درماني70قرص - کلماستين - 1mg1390/06/22250