جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1906خدمات درماني70قرص - سيتالوپرام - 40mg1392/04/231900
1906خدمات درماني70قرص - سيتالوپرام - 40mg1385/02/021400