پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1905خدمات درماني70قرص - سيتالوپرام - 20mg1392/03/201350
1905خدمات درماني70قرص - سيتالوپرام - 20mg1392/01/111000
1905خدمات درماني70قرص - سيتالوپرام - 20mg1385/02/02800
1905خدمات درماني70قرص - سيتالوپرام - 20mg1385/02/021905