شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1905خدمات درماني70قرص - سيتالوپرام - 20mg1392/03/201350
1905خدمات درماني70قرص - سيتالوپرام - 20mg1392/01/111000
1905خدمات درماني70قرص - سيتالوپرام - 20mg1385/02/02800
1905خدمات درماني70قرص - سيتالوپرام - 20mg1385/02/021905