جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
298خدمات درماني70قرص - سيزاپرايد - 10mg1392/03/20600
298خدمات درماني70قرص - سيزاپرايد - 10mg1392/01/11450
298خدمات درماني70قرص - سيزاپرايد - 10mg1390/06/22350