دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
296خدمات درماني70قرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1392/05/302000
296خدمات درماني70قرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1392/03/201750
296خدمات درماني70قرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1392/01/111300
296خدمات درماني70قرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1391/06/281200
296خدمات درماني70قرص - سيپروفلوکساسين - 500mg1390/06/22940