شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
295خدمات درماني70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1392/05/301300
295خدمات درماني70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1392/03/201200
295خدمات درماني70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1392/01/22900
295خدمات درماني70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1391/06/28800
295خدمات درماني70قرص - سيپروفلوکساسين - 250mg1390/06/22660