يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
292خدمات درماني70قرص - سيناريزين - 25mg1392/03/20420
292خدمات درماني70قرص - سيناريزين - 25mg1392/01/11280
292خدمات درماني70قرص - سيناريزين - 25mg1390/06/22220