پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
292خدمات درماني70قرص - سيناريزين - 25mg1392/03/20420
292خدمات درماني70قرص - سيناريزين - 25mg1392/01/11280
292خدمات درماني70قرص - سيناريزين - 25mg1390/06/22220