شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
290خدمات درماني70قرص - سايمتيدين - 200mg1393/08/03600
290خدمات درماني70قرص - سايمتيدين - 200mg1392/11/30500
290خدمات درماني70قرص - سايمتيدين - 200mg1392/03/20400
290خدمات درماني70قرص - سايمتيدين - 200mg1392/01/11300
290خدمات درماني70قرص - سايمتيدين - 200mg1391/03/23250
290خدمات درماني70قرص - سايمتيدين - 200mg1390/06/22170