يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
278خدمات درماني70قرص - کلرپرومازين - 100mg1392/06/033900
278خدمات درماني70قرص - کلرپرومازين - 100mg1390/02/261000