جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
278خدمات درماني70قرص - کلرپرومازين - 100mg1392/06/033900
278خدمات درماني70قرص - کلرپرومازين - 100mg1390/02/261000