شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
279خدمات درماني70قرص - کلرپرومازين - 25mg1392/06/031350
279خدمات درماني70قرص - کلرپرومازين - 25mg1390/02/26400