يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
276خدمات درماني70قرص - کلرفنيرامين - 4mg1392/03/20300
276خدمات درماني70قرص - کلرفنيرامين - 4mg1392/01/11200
276خدمات درماني70قرص - کلرفنيرامين - 4mg1390/06/2250