دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
276خدمات درماني70قرص - کلرفنيرامين - 4mg1392/03/20300
276خدمات درماني70قرص - کلرفنيرامين - 4mg1392/01/11200
276خدمات درماني70قرص - کلرفنيرامين - 4mg1390/06/2250