شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
271خدمات درماني70قرص - کلروکين - 250mg1392/03/20480
271خدمات درماني70قرص - کلروکين - 250mg1392/01/11320
271خدمات درماني70قرص - کلروکين - 250mg1390/06/22240