چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
271خدمات درماني70قرص - کلروکين - 250mg1392/03/20480
271خدمات درماني70قرص - کلروکين - 250mg1392/01/11320
271خدمات درماني70قرص - کلروکين - 250mg1390/06/22240