جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
267خدمات درماني70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1392/03/20300
267خدمات درماني70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1392/01/11200
267خدمات درماني70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1391/08/08150
267خدمات درماني70قرص - کلرديازپوکسايد - 10mg1390/06/22130