جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
268خدمات درماني70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1392/03/20240
268خدمات درماني70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1392/01/11160
268خدمات درماني70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1391/08/08135
268خدمات درماني70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1391/08/08125
268خدمات درماني70قرص - کلرديازپوکسايد - 5mg1390/06/22100