شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
262خدمات درماني90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1394/01/1824800
262خدمات درماني90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/09/1540000
262خدمات درماني90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/08/050
262خدمات درماني90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/03/31165000
262خدمات درماني90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/05/2647000
262خدمات درماني90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1393/05/2647000
262خدمات درماني90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1392/07/0112500
262خدمات درماني90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1392/05/2710000
262خدمات درماني90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1390/02/043680