سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
260خدمات درماني70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1392/03/20270
260خدمات درماني70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1392/01/11180
260خدمات درماني70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1390/06/22130