شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
260خدمات درماني70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1392/03/20270
260خدمات درماني70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1392/01/11180
260خدمات درماني70قرص - سرماخوردگي کودکان - Chewable1390/06/22130