جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1425خدمات درماني70قرص - شارکول - 250mg1392/06/185500
1425خدمات درماني70قرص - شارکول - 250mg1392/02/233160
1425خدمات درماني70قرص - شارکول - 250mg1390/04/211150