سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1425خدمات درماني70قرص - شارکول - 250mg1392/06/185500
1425خدمات درماني70قرص - شارکول - 250mg1392/02/233160
1425خدمات درماني70قرص - شارکول - 250mg1390/04/211150