شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1424خدمات درماني70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mg1392/04/23520
1424خدمات درماني70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mg1391/10/18400
1424خدمات درماني70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mg1390/06/22290