سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2231خدمات درماني70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1392/04/23400
2231خدمات درماني70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1391/10/18300
2231خدمات درماني70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1390/06/22220