جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
227خدمات درماني70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1392/04/238400
227خدمات درماني70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1391/04/176000
227خدمات درماني70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1390/05/184680